ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ด้วยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ร่วมมือเครือข่ายกับมหาวิทาลัยราชภัฎทั่วประเทศจำนวน 17 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค4.0” (University Social Engagement as a Driving Force forThailand 4.0) ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14)อาคาร 22 ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารวิชาการ ที่มีคุณภาพตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานทางวิชาการอันจำนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษา และสังคมรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและสามารถนำผลงานวิชาการไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

คณะใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในทุกศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือท้องถิ่น ได้แก่ ศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการ(บริหารธุรกิจ ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ นิเทศศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์)ศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศาสตร์ด้านการศึกษาซึ่งผลงานที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเอกสารดังแนบและสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.fms.nrru.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการหมายเลขโทรศัพท์ 086-6537007

กำหนดการส่งผลงาน
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 25 พฤษภาคม 2560

Like: