ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

กรมสุขภาพจิต กำหนดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (Depression : Let ่s Talk) ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต

ในการนี้กรมสุขภาพจิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ พร้อมส่งผลงานเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/ และ http://www.dmh.go.th/

Like: