ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปชมท.

         ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดทำ วารสารวิชาการ ปขมท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผลงานทาง วิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นจึงขอมอบวารสารวิชาการปขมท. ที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม- เมษายน ๒๕๕๙) เพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
       ทั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยสามารถส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ e-mail : suwpleakku.ac.th บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท.

Like: