มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัด โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 : 4th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

จึงขอเชิญคณาจารย์ ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อส่งบทความวิจัยได้ที่ http://www.icmsit.ssru.ac.th/icmsit/index.php/th/

Like: