ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน

วารสารซึ่งมีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่เป็นรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1

(มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เผยแพร่เป็นตัวเล่มวารสาร

และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-8196

เว็บไซต์ http://web2.stou.ac.th/stjoe

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

โทร 02-504-8196

Like: