การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 เรื่อง “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mtc.wu.ac.th

Like: