กรมควบคุมโรค กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

        กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Occupational and Environmental Diseases) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการอภิปรายนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้และการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

         ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์นำเสนอผลงานวิชาการและเข้าประชุมฯ ไปยังสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจะประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในวันที่ 30 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://envocc.ddc.moph.go.th/ ผู้นำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทางคัดเลือกสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (1 ผลงานต่อ 1 คน)

สอบถามรายละเอียด

สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 02 590 4514,02 590 4539

โทรสาร 02 590 4380

E-mail : envocc8th@gmail.com

Like: