คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0" โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษ า เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0"

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา  เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและรับฟังประสบการณ์

ของนักวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา

โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่  25 -27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษ า เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขล

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://edu.psu.ac.th/erc2017/

Like: