การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017) ณ วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)

หัวข้อ "เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรม 4.0"

วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด ดังนี้ http://www.itech.ubru.ac.th/ncite2017/

 

Like: