สภาปัญญาสมาพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสอนผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ

              สภาปัญญาสมาพันธ์  ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ และสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาจะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative Solutions for Sustainable Economic, Political and Social Development    เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการหาคำตอบที่มีนวัตกรรมการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

             ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หากยินดีเข้าร่วมงานหรือมีความประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง อีเมล icnbad@gmail.com เบอร์โทรสาร 02-382 1565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 085-955-0888

คุณชนกฤดี พรหมทอง

Like: