ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 The sixth International Conference on Advancement of Development  Administration 2017- Social Science and Interdiscipinary Studies (the 6th ICADA 2017-SSIS) ในหัวข้อ “ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity” 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

              เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตทางด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

               ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับบสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับบสมบูรณ์ได้ที่ www.ICADA2017.nida.ac.th และสอบถามได้ที่ ICADA4paper@gmail.com

Like: