สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิ.ย. 60 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CADAครั้งที่ 6 ปี 2017 The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017-SOcial Sciences and Interdisciplinary Studies (the 6th ICADA 2017-SSIS) ในหัวข้อ “ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑ -วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖0 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากนี้งานประชุมครั้งนี้ยัง ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการทีมีคุณค่าต่อไปในอนาคต

        ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการ ประชุมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ <www.ICADA2017.nida.ac.th> และสอบถามได้ที่</CADA4papers@gmail.com> 

Like: