ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

          ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาชุชชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับสาขาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และคณาจารคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครื่อข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการอย่างกว้างขวา

         ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณ ชนัญญา มีงาม โทรศัพท์ 0-7428-9506 หรือ E-mail : chananya253396@gmail.com หรือ เว็ปไชต์ www.:Libarts.psu.ac.th

Like: