การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเศรฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" : Thailand 4.0 "Research to mobilize society" ในระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pt.tsu.ac.th/rdi
Like: