สวพ.จัดอบรม"เทคนิคการเขียนบทความวิจัย(Manu Script)เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๐  ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้นำผลงานที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่ให้มากขึ้นและจัดเตรียมผลงานเพื่อการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างๆ และนำไปสู่การยอมรับของผู้ตรวจสอบและผู้อ่านผลงานทางวิชาการ (รับจำนวนจำกัด ๕๐ท่าน เท่านั้น) โดยนักวิจัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้

๑. แจ้งรายชื่อนักวิจัยที่จะเข้าร่วมโครงการผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัด มายังสถาบันวิจัยฯ  ตามแบบฟอร์ม(RG-F01) ดังแนบ ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Manuscript) หรือฉบับร่าง (First Draft) ตามแบบฟอร์ม (MS-F01) สำหรับนักวิจัยที่ต้องการพัฒนา/ปรับปรุงบทความวิจัยไปสู่การตีพิมพ์ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ผ่านทาง email: kasinee.m@rmutsv.ac.th

๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.rmutsv.ac.th วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

        สามารถ Download ใบสมัครแบบ Online ได้ที่ http://rdi.rmutsv.ac.th/info2/rdi_training/

 

 
 

 

ปิด

 
 
 
 
 
 
Like: