สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้กำหนดกรอบการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุน แก่หน่วยงานวิจัยทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 3 กรอบการวิจัย ดังนี้

1. กรอบการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร

2. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง

3. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร

โดยมีระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)

หรือดูรายละเอียดที่ www.arda.or.th

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักสนับสนุนการวิจัย

โทร. 0 2579 7435 ต่อ 3217/3206 (ภาณุ/จันทร์เพ็ญ)

โทรสาร. 0 2579 7693

Like: