มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัฒน์” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัฒน์” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th

Like: