การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559

Deadline submission: 15 พฤศจิกายน 2559 [ขยายเวลา]

http://grad.vru.ac.th/nigrc2016/index.php

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
Like: