มสธ.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน

             ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่าน และคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคุม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 02-504-7589, 084-360-5046 หรือทาง E-mail: inthira.nak@stou.ac.th

Like: