มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs) ระหว่างวันที่ 28 –29 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 ตุลาคม

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (UNSDGs)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs) ระหว่างวันที่ 28 –29 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 ตุลาคม 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unsdgs-npru.com

Like: