มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

 

          เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี พุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55  ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560  โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน  3 หมวดวิชาการ12 สาขา คือ

          1. หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง และสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

          2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3. หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

          โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ได้ที่ 
http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

          ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53  ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900

          อีเมล annualconference@ku.ac.th

Like: