การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ได้ประกาศ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสามารถยื่นเสนอโครงการในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: