การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย ภายใน 31 สิงหาคม 2559 นี้ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเจาพระยา โทรศัพท์ 089-706-1688, 080-115-0700, 085-050-2806 โทรสาร 0-5633-4719

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>> http://www.cpu.ac.th/cpu_conference2/main_index.php

Like: