มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจ

ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยส่งบทความได้ที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1057 Email prconference@up.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ตุลาคม 2559 เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th

Like: