ประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและตรวจสอบ 2015 Thailand Welding and Inspection Technology Conference 2015 (TWIT 2015) ขี้นในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและตรวจสอบ 2015 Thailand Welding and Inspection Technology Conference 2015 (TWIT 2015) ขี้นในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.twit2015.org

Like: