คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “สาหร่ายและแพลงก์ตอน: วิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “สาหร่ายและแพลงก์ตอน: วิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดูรายละเอียดที่ http://science.buu.ac.th/ncap2017/

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปิดรับบทความวิจัย 15 ก.ย. 2559เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

Like: