วช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference "Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific"ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุ

   

ตามที่ วช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference "Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific"ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการวิจัย ในมนุษย์หรือเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกให้มีมาตรฐานสูงสุด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายาใหม่ การวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นั้น

     ในการนี้  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The16th FERCAP International รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

๑.  (ร่าง) FERCAP Conference Agenda version 2016-07-04   
๒. จดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุม  
๓. โครงการแนบ_16FERCAP2016 - 2016 07 04  
๔. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบรายบุคคล  
๕. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบรายกลุ่ม  

 

ติดต่อสอบถาม 

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย (มค.กมว.)

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๔,๖๐๙

 

 
Like: