มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” Theseventh International Conference on Art and Cultures in Creative EConomy : A Variety of Ethnic Heritage ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” Theseventh International Conference on Art and Cultures in Creative EConomy : A Variety of Ethnic Heritage โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในฐานะเจ้าภาพหลักการจัดงานร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Art and Culture Network) ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นเวทีในการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมมือ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ส่งบทความได้ทาง kru.art.conference@kru.ac.th ภายใน 31 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียด โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7

สอบถามรายละเอียด โทร. 034 633398

Like: