การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 "การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และการสร้างสันติภาพ"

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.govesite.com/peaceresearch/index.php

Like: