การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม…..๓ ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”

“ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม…..๓ ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”

The National Academic Research Conference 6th

Management Science for Socially Engagement : 

Over the Three Decades of following the Mother of the Earth”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาcon6

Like: