การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กำหนดให้มีการสัมมนา “การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป และผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง การสัมมนาคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยกรอกแบบลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนากลับมายัง วช. ภายในวันที่16 พฤษภาคม 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว

สอบถามรายละเอียด

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร.02  561  2445 ต่อ 405 และ 404 (ภรรทรทร/ชนิดา)

โทรสาร 02 561 3721

E-mail : nrctrpcd@hotmail.com

Like: