มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน โดย SEAAIR ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่seaair2016@dusit.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2559  (ส่งบทคัดย่อเพื่อร่วมนำเสนอ 16-30 พฤษภาคม 2559)

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://seaair2016.dusit.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2445283เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

Like: