สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ภายใต้การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" (Thailand Research Expo 2016) นำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้ 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ 
1. หัวข้อ "เศรษฐกิจและความร่วมมือไทย-จีน" (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว)
2. หัวข้อ "รถไฟไทย-จีนและการเชื่อมโยง Connectivity ในภูมิภาค"
3. หัวข้อ "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง"
นำส่งผลงาน (ตามเอกสารแนบ) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-0319

Like: