ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 "ประชากรและสังคม 2559" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ด้วยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 "ประชากรและสังคม 2559" เรื่อง "ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ (Thailand in the Era of Transnational Migration)" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินมายังสถาบันวิจัยฯ ทาง E-mail: waiwingrob@gmail.com หรือ warawan@gmail.com หรือโทรสาร 0-2441-9333 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยสามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์และดูรายละเอียดการประชุมได้ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th

Like: