ประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ปี 2559

  การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ

โครงการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญสิงคเสลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศ ทั้งร้อนและเย็นเหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยมีความสามารถในการเพาะปลูก อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ได้สร้างคุณค่าประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย และเกษตรกรไทย ดังเช่น การสร้างรายได้จากการส่งออกและจำหน่ายในประเทศมูลค่าประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ล้านบาท/ปี การสร้างงานภายในประเทศให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มากกว่า 30,000 ครัวเรือนรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท/ปี สร้างความมั่นคงในการป้อนวัตถุดิบ เข้าสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2557 ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมจำนวน 29 ชนิดมีมูลค่ารวมทั้งหมด 5,465 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 ต่อปี โดยมีมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างเดียว 2,435 ล้านบาท มูลค่าที่เหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มพืชผัก ที่มีมูลค่ามากคือ มะเขือเทศและผักบุ้งจีน

ปัจจุบันคู่แข่งที่สำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยคือ ประเทศจีน ไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อไร่เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทย สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มเป็นตัวกลางในการจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ต่างหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ตระหนัก และความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เสมอมา มีการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพันธุ์ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้สร้างบัณฑิต เพื่อเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญจำนวนมากในบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ได้เห็นความสำคัญ ของการจัดประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว จึงตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 13 เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์จากทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผลงานการวิจัยและพัฒนา
 2. เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการของภาครัฐภาคการศึกษาและพระเอกชนได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เพื่อการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมไม้พันธุ์พืช
 3. เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันที่ทำการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์และมีทิศทางของโครงการศึกษาวิจัยได้ตรงกับปัญหาของอุตสาหกรรมไหมพันธุ์ไทยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพระเอกชนผู้ประกอบธุรกิจผลิตค้าไม้พันธุ์ได้อย่างเป็นรูปประธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และกรมการข้าว

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม

 1. ภาครัฐ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจำนวน 50 คน
 2. ภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกวิทยาเขต และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนประมาณ 50 คน
 3. ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทผู้ประกอบการผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยจำนวน 50 คน
 4. นักศึกษาจำนวน 50 คน

กำหนดการประชุม

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มิถุนายน 2559

กิจกรรม

 1. การบรรยายพิเศษ - โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. การแสดงผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และการสรุปเสนอในห้องประชุม
 3. นิทรรศการผลิตภัณฑ์ภาคราชการภาคการศึกษาและภาคเอกชน
 4. การศึกษาดูงานดูงานการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง และดูงานในประเทศกัมพูชา

สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญสิงคเสลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. รับรู้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงานสถาบันต่างๆ
 2. รับทราบทิศทางและกรอบงานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดทำแผนงานโครงการในอนาคตของสถาบันที่สังกัด
 3. ศึกษาผลงานที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาและการทำอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเอกชน 4 เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมฉบับเต็ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 084 938 2003
 • http://seed.or.th/
Like: