มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ "Creating New Knowledge through Graduate Research" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 และรับข้อมูลในการเสนอผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.39ngrconference.au.edu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-7191088 , 063-2704470

Like: