มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 7 และนำเสนอผลงานวิจัย
 
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference2016/
Like: