สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

           ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขี้นในด้านการวิจัยโดยสมาคมจะจัดให้มีการผึกอบรมหลักสูตร       

         1. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรศรี
         2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อบรมวันที่ 19-21 มกราคม2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรศรี
        การฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของบุคคลากรด้านการวิจัยในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญท่านส่งบุคคลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันเวลา และสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อและสมัครเข้ารับการอบรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website ของสมาคมส่งเสริมการวิจัยhttp://www.rpa.or.th หรือติดต่อสมาคมส่งเสริมการวิจัย โทร. 091-8022-991 , 02-5798688 โทรสาร (อัตโนมัติ) 02-579 8688 ในเวลาราชการ
Like: