มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน COMMUNICATION AND MANAGEMENT TECHNOLOGY ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเรียนB2101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านCOMMUNICATION AND MANAGEMENT TECHNOLOGY หัวข้อเรื่อง Science, Technology, Innovation, and Entrepreneurship: The future of Thailand in ASEAN ขึ้นในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) จัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเรียนB2101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์http://econference.sut.ac.th/stt41/web/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ผู้สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 044-224-207-9 และทางอีเมล์intira@sut.ac.th

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: