องค์การซีมีโอร่วมกับรัฐบาลแคนาดา เชิญส่งผลงานเข้าประกวด SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2558

องค์การซีมีโอร่วมกับรัฐบาลแคนาดา ดำเนินการจัดประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2558 หัวข้อ "Strengthening Food Security in Southeast Asia: A Route to Prosperity and  Social  Harmony"  โดยให้ความสำคัญกับบทบาทการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในการส่งเสริม ความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ ซึ่งหัวข้อของการศึกษาวิจัยอาจครอบคลุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ดังนี้

- Food availability

- Food accessibility

- Quality Nutritious Food

- Stability of Food Security

ผู้สนใจสามารถเสนอผลงาน/โครงการวิจัยสมัครเข้ารับรางวัลข้างต้น โดยศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่http://www.seameo.org/ พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าว และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงานเลขาธิการซีมีโอ

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ทางไปรษณีย์และส่งไฟล์ เอกสารทางอีเมล์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ กรุณาระบุเรื่อง  2015 SEAMEO-Jasper Research Award ที่อยู่ SEAMEO Secretariat Mom Luang Pin Malakul Centenary Building 920 Sukhumvit Road Bangkok 10110, Thailand อีเมล์:secretariat@seameo.org

ทั้งนี้ การคัดเลือกงานวิจัยนั้นจะพิจารณาถึงคุณภาพความสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และการนำไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค รวมทั้งการส่งเสริมความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นระหวางประเทศ แคนาดาและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ สาหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 38 ที่กรุงเทพฯ

Like: