วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th APacchrie Conference 2016 ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและการดรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหัวข้อ "Crisi Management and Business Continuity in

  ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี  จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  14th  APacchrie  Conference 2016 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและการดรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหัวข้อ "Crisi  Management  and  Business  Continuity  in  the  Tourism  Industry" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤาภาคม 2559  ณ โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร

 ในการนี้  วิทยาลัยดุสิตธานี  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์  บุคลากร  และนิสิตนักศึกษา  ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซค์ WWW.apacchrie2016.com หรือ E-mail: papers-bangkok@apacchrie2016.com ภายในวันที่  30  มกราคม 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  02-3617811-3 ต่อ 320

Like: