มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558

 ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ หัวข้อ “อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น  เซนเตอร์ ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

          ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ http://cscd2015.kku.ac.th/ 

Like: