มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพฺษณุโลก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 7 (The 7th International Science, Social Science,Engineering and Energy Conference: I-SEEC 2015) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ขออาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ฯ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://iseec2015.psru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :โทรศัพท์/โทรสาร 055 267 038

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: