งาน“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

งาน“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

จัดโดย  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

 

ความสำคัญ

                 การนำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นในเวทีสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

                 สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ นอกจากการจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร แล้ว วช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้ ยังได้ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น ภายใต้ชื่อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ใน    ส่วนภูมิภาค  โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้เยี่ยมชมและได้นำผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดแรงบันดาลใจหรือ แรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองต่อไป

 

วัตถุประสงค์                                                                                

๑.    เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน/สังคม ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๒.    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น ให้กับเยาวชนและผู้เข้าชมงานในส่วนภูมิภาค ในการสร้างสรรค์ หรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                              

๓. เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางวิศวกรรมในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ จนพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: