สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

สมศ. จะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในการประชุมฯ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality : Quality Development, Enhancement, and Framework”
ทั้งนี้ สมศ. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมเสนอผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้ หากมีผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ทิพย์ ชัยพิพัฒน์ โทร 081 56206764 หรือ www.icqa2015.com โดย สมศ. จะเปิดรับลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เป็นต้นไป

Like: