ทุนด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRT - ICSSR) 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRT - ICSSR)
เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนโครงการดังกลาว ในสาขาสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1019.pdf
แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: