สถาบันวิจัยและพัฒนา--สถาบันคลังสมองของชาติสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”

สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย” (Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching and Learning Innovation) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน ถ พระราม 4 กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้!!!!ที่ www.li.kmutt.ac.th/SoTL

Like: