สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกบุกAEC”

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกบุกAEC”

                อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา เปิดเผยว่า ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกบุก AEC”  ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังเห็นความสำคัญถึงการแข่งขันในปัจจุบันและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในอาเซียน ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อทำการตลาดภายในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและยกระดับธุรกิจให้เข้มแข็งก้าวสู้ตลาดระดับประเทศและระดับสากลโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ได้อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ

                ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 14 เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ   กรุงเทพฯ 10240  โทรศัพท์ 0-2727-3227 , 0-2727-3217 , 0-2727-3213 , 0-2727-3232

Like: