มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ผลักคะแนนวิจัยให้ได้ 5”

ด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ผลักคะแนนวิจัยให้ได้ 5” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และกระตุ้นให้อาจารย์มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยมีส่วนร่วมในงานวิจัยในระดับคณะ และให้อาจารย์บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนต่อไป

ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่าน บุคลากร นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถแจ้งรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558   และส่งในสมัครมาที่ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 528,633,632 โทรสาร 02-580-0064 หรือ E-mail : conference@dpu.ac.th

Like: