สถาบันวิจัยและพัฒนา--มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนดังต่อไปนี้:

1. ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ทุน FLTA กำหนดให้สรรหาอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงไปช่วยสอน อาจารย์ชาวไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมๆไปกับการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีลักษณะการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างแท้จริง

รายละเอียด >> http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp…

2. ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ทุนนี้เป็นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน เน้นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางที่จะก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต ให้เท่าทันความก้าวหน้าของศาสตร์ แวดวงที่เกี่ยวข้องและประเด็นปัญหาร่วมของพลโลก พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่

รายละเอียด >> http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp…

 
Like: